Nuviteies

Cun legrëza fajons al savëi che l Fotoclub à inò n cunsëi.

N vënerdi ai 24 de fauré 2017 iel unì cherdà ite na ancunteda straurdinera cun duc i cumëmbri.

Prejënc pra chësta sëira fova

Alex Oberbacher, Alexander Demetz, Mark Nogler, Gunnar Schmalzl, Arik Oberrauch, Claudio Cainelli, Vinzenz Delago y Engl Colcuc.

L argumënt de majera mpurtanza fova chël de co fé acioche l sibe nteressant a vester pra nosta lia.

L fin de nosta lia dëssa vester de se ancunté, fé zeche deberieda, avëi na hez y pudëi mparé un dal auter.

Perchël se ons destacà dal messëi a uni maniera fé lëures che porta scioldi tla cassa, mpede pudëi vester liedesc de jì a fé fotografies coche l ti sà bel a uniun.

Una dla ideies unides ora ie de mëter su na grupa WhatsApp, pra chëla che uniun che ie scrit ite pra l Fotoclub y paierà ite l cuntribut anuel de 30,00 €, puderà vester leprò.

Chësta scumenciadiva, che ie unida tëuta su ben da duc i prejënc, ie dessegur na puscibltà per ruvé inò adum y jì a fé fotos deberieda.

Co va pa chësc?

Sce vel’un dl Fotoclub uel jì nzaul a fé fotos (ala stëiles, al levé dl surëdl, l Egetmann a Tramin y n.i.) y l ti savëssa bel sce l unissa pea mo zachei,

pona possel scrì sun WhatsApp per ejëmpl:

“N dumenia vedi a fotografé i ciavei a San Lenert tla Val Badia, chi che uel unì pea me l fej al savëi, pona se ancuntons sun plaza S. Antone dala 8.00.”

Tlo dëssel mé respuender chëla persones che uel jì pea y degun auter, scenó sona tresora l telefonn da duc canc.

Nteressant possa chësc vester nce per chëi che à mo da mparé a adurvé si fotoaparat, ajache jan deberieda cun d’autri possen ti damandé vel’ cunsëi.

Sambën iel unit ora mo d’autra ideies, ma de chëles lascerons al savëi tantosc che les unirà metudes a jì.

Speron che chësc nosc mpëni vënie tëut su cun plajëi da trueps de chëi che te chisc ultimi ani ie stai cumëmbri y sun na tela prions bel de se scrì ite da nuef nchin ai 20 de merz 2017.

Tl cunsëi nuef iel:

Presidënt Arik Oberrauch

Scrivan y magasinier Engl Colcuc

Cassier Claudio Cainelli

Per i lëures sun l computer se a metù a disposizion Alexander Demetz che ne fej nia pert dl cunsëi

Prion bel de fé al savëi sce ne sëis nia a una cun chëi che se à metù a desposizion per fé inant o sce l ie zachei che uel fé pea.

L cuntribut anuel possa unì paià ite tres banca nchin ai 20 de merz 2017 sciche (contribut anuel) o coche i ultimi ani a un dl cunsëi.

Jita sun Resciesa

L fotoclub Gherdëina met a ji ai 13/02/2016 na jita sun Resciesa per fotografieren l ji ju dl surëdl y daldo vel pultreda de scur cun l temp lonch (Langzeitbelichtung)

Ji su po uniun da c’eura che l uël lecurdan che l Zug zera dala 17:00h.

A tosc.

>>Miec udëi un n iede che scuté su mile iedesc!<<

Mostra de fotografies de Franco Luchetti

Giaurida: vendërdi, 3 de lugio 2015 dala 20.30 tla Sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi. Unide a ti cialé.

A tosc.

Segra Sacun 2015

"Fé na fotografia dl titul de na ciantia che te sa bela"

Chësta mostra ne ie degun cuncors y fé pea possa duc

Cie iepa minà cun chësc tema? Fé na fotografia ora de n titul de na ciantia possun povester spieghé miec cun n ejëmpl:

Na ciantia taliana pudëssa vester de Lucio Battisti “I giardini di marzo” o na tudëscia de Wolfgang Ambros “schifoan” na ciantia nglëija de la grupa The Doors “Riders on the Storm”.

L titul possa vester de na ciantia rock, pop, tlassica, country, da mont y.n.i. Sun uni titul dal na puscibilità de fé na fotografia, basta fé lauré la fantajia.

• Uniun possa dé ju nchin a 3 fotografies dla grandëza 30x40 y pra uniuna dëssel vester l’inuem dl: fotograf, dl nterpret y l titul dla ciantia

• De uniun che fej pea uniral metù ora almanco una de si fotografies y sce l ie mo lerch pona nce deplù de una

• La fotografies possun dé ju tla butëiga Foto Gherdëina – streda Rezia 265 Urtijëi nchin sada ai 19 de setëmber (danmesdì)

INFO (pdf, download)

Senteda generela dl Fotoclub Gherdëina

Ve nvion de cuer ala senteda generela dl Fotoclub Gherdëina, n lunesc ai 15 de dezëmber 2014 dala 20.00 tl prim partimënt tla Cësa per Jëuni, Ert y Cultura a Urtijëi. Ntan chësta sëira unirà lità l cunsëi nuef per i doi ani che vën.

Program:

• Salut da pert dl presidënt dl Fotoclub Gherdëina

• Relazion d'atività

• Relazion dla cassa

• Veles dl cunsëi nuef dl fotoclub

• Prejentazion de fotografies de y cun Alfred Erardi (www.strixnaturfoto.org)

• Cëina

A tosc.

INFO (pdf, download)

Rengrazion nosc sponsores che nes à metù a despusizion i pesć per l cuncors de fotografia "L bel y l burt te Gherdëina"

Nosc sponsores per l cuncors "Segra Sacun":

L 1 pest de 250,-€: WEB2NET, Streda Val d'Ana 1, www.web2net.it

L 2 pest de 200,-€: Creativ, Wanker Manfred, Streda Rezia 69

L 3 pest de 150,-€: Foto Gherdëina, Streda Rezia 265, www.fotogherdeina.it

Jita da d'autonn di cumëmbri dl Fotoclub Gherdëina

N dumënia ai 19 de utober 2014

1. Frühschoppen dala biraria “Forst” a Maran

2. vijita cun acumpaniaëur al Ciastel Juval

3. Törggelen

Iscrizions nfin ai 13.10.2014 da Mark: 3358016919

Se ncunferton sun vosc uni!!

Curs de fotografia per prinzipianc y chëi che sa bele mpue

L Fotoclub Gherdëina met a jì n curs de fotografia ai 15 de utober (mirerculdi) dala 20.00 y ai 18 de utober (sada) dala 14.00 tla sala dl Fotoclub Gherdëina a Urtijëi. Chiche ie nteressà possa se scrì ite scrijan na email a fotoclubgherdeina@gmail.com o cherdan su Matthäus sota chësc numer 3355362876. L curs costa 20 €/persona - chëi che ie cumëmbri dl Fotoclub Gherdëina paia mé 10 €.

A tosc.

INFO (pdf, download)

Premiazion y giaurida dla mostra de fotografies

“L BEL Y L BURT TE GHERDËINA”

Stimà cumembër, Ve nvion de cuer ala premiazion y giaurida dla mostra de fotografies “Segra Sacun” n vendërdi ai 10 de utober 2014 dala 20.30 tla sala dla mostres tla Cësa per Jëuni, Ert y Cultura de Urtijëi.

A tosc.

INFO (pdf, download)

Cuncors fotografich "L bel y l burt te Gherdeina"

Cuncors fotografich "L bel y l burt te Gherdeina"! Nce chëst ann urganisea l Fotoclub Gherdëina n concors fotografich cun l tema "L bel y l burt te Gherdeina". N possa dé ju max. 5 fotografies nfin ai 19 setember 2014 sun na CD.

Duta la nfurmazions pudëis desciarië tlo dessot.

INFO (pdf, download)

Premiazion y giaurida dla mostra de fotografies “ARCHITETURA”

Stimà cumëmber, Ve nvion de cuer ala premiazion y giaurida dla mostra de fotografies “ARCHITETURA” n vënerdi ai 8 de agost 2014 dala 20.30 tl'ustaria "JANESC/TRAUBE" a Urtijëi. L Fotoclub Gherdëina ti sënt gra a sponsores per i pesc metui a despusizion per l cuncors de fotografia "ARCHITETURA": Per l prim pest: PIZBLANC, Streda Rezia 37(39046 Urtijëi) Per l segonod pest: Sport Schmalzl, Streda Rezia 71 (39046 Urtijëi) Per l terzo pest: Scola de Schi Urtijëi, Streda Rezia 75 (39046 Urtijëi) De gra nce ala ustaria Ianesc/Traube (https://www.facebook.com/traube.janesc?ref=ts&fref=ts) per nes avëi dat l ucajion de prejenté la fotografies che à venciù da chësc cuncors te si local.

Ve saluda l presidënt dl Fotoclub Gherdëina Matthias Vinatzer. A tosc.

INFO (pdf, download)

Mostra de fotografies "NAMASTÈ" de Attilio Tripodi

Giaurida: vendërdi, 4 de lugio 2014 dala 20.30 tla Sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi. Unide a ti cialé.

A tosc.

INFO (pdf, download)

Cuncors fotografich "Architetura"

Cuncors fotografich „Architetura“! Nce chëst ann urganisea l Fotoclub Gherdëina n concors fotografich cun l tema "Architetura“. N possa dé ju max. 5 fotografies nfin ai 18 lugio 2014 sun na CD.

Duta la nfurmazions pudëis desciarië tlo dessot.

INFO (pdf, download)

Nvit ala "Sëira dl Fotoclub"

vënerdi ai 23 de mei 2014 dala 20.30 tla sënta dl fotoclub a Urtijëi.

Se ncunferton sun vosc uni!!

INFO (pdf, download)

Jita "Naturfototage Fuerstenfeldbruck"

N dumënia ai 18 de mei 2014

Iscrizion da Mark Nogler nfin ai 10 de mei sota chej nr. 3358016919.

Se ncunferton sun vosc uni!!

INFO (pdf, download)

Programm 2014

Programm 2014.

Ve saluda l presidënt dl Fotoclub Gherdëina Matthias Vinatzer.

INFO (pdf, download)

Senteda generela dl Fotoclub Gherdëina

Ve nvion de cuer ala senteda generela dl Fotoclub Gherdëina, n sada ai 11 de jené 2014 dala 20.30 tl prim partimënt tla Cësa per Jëuni, Ert y Cultura a Urtijëi.

Ve saluda l presidënt dl Fotoclub Gherdëina Matthias Vinatzer.

Mostra de fotografies "Segra Sacun"

tosc iela ino tan inant: Segra Sacun! Nce chëst'ann urganisea l Fotoclub Gherdëina na mostra de fotografies.

L tema ie "PORTRET". Uni un che ie nteressà possa dé ju al mascimo 3 fotografies tl format 30 cm x 45 cm nfin ai 20 de setëmber 2013.

Sun uni fotografia iel da scrì su dovia l inuem dl fotograf y n titul.

Se ncunferton sun vosta fotografies!!

L workshop cun l artist y fotograf Christian Martinelli unirà a se l dé te na forma nueva

Se on pensà de fé na jita cun l fotograf che mustrerà coche vën adurvà l cubo de 2x2x2 m che l tol per fé si fotos defin spezieles.

Se ancunton n dumënia, ai 30.06. dala 9:30 dan l Circolo y jiron nzaul a fé fotos cun l cubo.

Stajeron te Gherdëina ma messon mo fé ora l post, che depënd nce da coche sarà l tëmp.

L sarà da paië 15 €. La jita vën metuda a jì dal Fotoclub Gherdëina y dala Lia Mostra d'Ert.

Per se scrì su possen cherdé su l numer 335 5362876 o scrì a kostner.m@rolmail.net.

De plu nfurmazions sun l proiet de Martinelli possen liejer sota www.cubestories.com.

l Fotoclub Gherdëina Ve niviëia al workshop "CUBESTORIES"

Duta la nfurmazions abinëis tla njonta.

INFO (pdf, download)

Nvit ala mostra “Still Life” dl fotograf Christian Martinelli

Giaurida: vendërdi, 14.06.2013 dala 20.30 tla Sala dla Lia Mostra d'Ert a Urtijëi.

l Fotoclub Gherdëina y la Lia Mostra d’Ert à l plajëi de Ve nvië ala mostra “Still Life” dl fotograf de Maran Christian Martinelli, che cun si ultimi proiec se à fat n inuem a livel nternaziunel.

Orar de giaurida:

dal 15.06.2013-30.06.2013 dala 10.00 – 12.00 & 16.30 – 19.00 + merdi & juebia dala 20.00 – 22.00

INFO (pdf, download)

Nvit ala "Sëira dl Fotoclub"

vënerdi ai 24 de mei 2013 dala 20.30 tla sënta dl fotoclub a Urtijëi.

Program de chësta sëira:

- pitl curs: l vën mustredes techniches per lauré ora fotografies de cuntredes y panoramiches

- cunsëies: duc deberieda rujenon de fotografies che Vo eis fat y che sëis priei bel de to pea sun n USB-stick o na CD (al mascimo 10 fotografies per persona). L fin ie de dé cunsëies y de baraté ora techniches de fotografia.

Cuncors fotografich cun i Destudafuech ulenteres de Sëlva

L Fotoclub Gherdëina urganisea deberieda cun i Destudafuech ulenteres de Sëlva n cuncors fotografich ulache duc i apasciunei de fotografia che stà te Gherdëina y duc i mëmbri dl Fotoclub Gherdëina possa fé pea.

INFO (pdf, download)

viac al Photoshow a Milan

l Fotoclub Gherdëina mët a jì n viac per jì a ti cialé al Photoshow a Milan.

L se trata de na fiera ulache l vën prejentei njinies y aparac per la fotografia. Sëuraprò vëniel pità vel reprejentazion (Live-shooting), mostres, descuscions y libri. Per plu nfurmazions pudëis cialé sun la plata internet dla urganisazion http://www.photoshow.it Pià via vëniel da Urtijëi n sada 23.03.2013 dala 6.00 daduman per vester a Milan ntëur la 10:00. Ntëur la 17.00 vëniel po inò pià de viers de cësa y se fermeron sambën ënghe mo a maie da cëina. Per l viac cun l bus y la ntreda iel da paie 45€. Per nfurmazions plu avisa y se nuté su prëibel chërde su o scrì a Matthaeus Kostner, 335 5362876 o kostner.m@rolmail.net

Sun vosc uni pea se ncunforta l Fotoclub Gherdëina. Saluc y a se udëi vosc cunsëi dl Fotoclub Gherdëina

pià via vëniel n sada ai 23.03.2013, dala 6.00 sun plaza Sant Antone a Urtijëi

Senteda generela straurdinera

L Fotoclub Gherdëina ve nvieia ala senteda straurdinera ulache unirá tëuta la dezijion sun l daunì dl club y dl cunsëi.

N sada ai 12.01.2013, dala 20.30 tla sënta dl fotoclub a Urtijëi

Senteda generela di cumëmbri

L Fotoclub Gherdëina mët a jì la senteda generela di cumëmbri cun la veles dl cunsëi.

N sada ai 1 de dezëmber,dala 20.30 tla cësa per i jëuni, ert y cultura a Urtijëi

INFO (pdf, download)

Nosc sponsores per l cuncors "Segra Sacun"

L Fotoclub Gherdëina ti sënt gra ai sponsores per i pesć metui a despusizion per l cuncors "Segra Sacun":

Per il 1° premio: Foto Gherdëina, Streda Rezia 265

Per il 2° premio: Creativ, Wanker Manfred, Streda Rezia 69

Per il 3° premio: WEB2NET, Streda Val d'Ana 1, www.web2net.it

Per l cuncors "UNDER18":

Per il 1° premio: Creativ, Wanker Manfred, Streda Rezia 69, Urtijëi

Per il 2° premio: WEB2NET, Laurin Moroder, Streda Val d'Ana 1, Urtijëi

Per il 3° premio: Activ Sport, Gustav y Armin Senoner, Streda Dursan 99, S.Cristina

Per il 5° premio: Maciaconi srl, Markus Demetz, Streda Plan da Tieja 6, Sëlva

Foto:
Mostra / scuender la plata